Visie van de ontwerpers

De visie van het ontwerpteam

Compleet en veelzijdig
Met het toenemen van het verlangen om onze steden duurzaam en gezond vorm te geven zijn de ambities voor de publieke ruimte sterk veranderd. We verlangen dat ze veel groen biedt, dat ze een bijdrage levert aan minder hittestress en wateroverlast en we wensen een aantrekkelijke, goed vormgegeven publiek domein waarin ook ouderen en kinderen zich prettig en veilig voelen. We willen dat deze kwaliteiten zich overal in de stad manifesteren, ook op het niveau van de buurt.

Het programma voor de publieke ruimte van de Slachthuiswijk is een afspiegeling van deze eigentijdse, ambitieuze aanpak. Het programma voorziet in alles wat hierboven genoemd is: een divers en omvangrijk programma voor groen, water, sport en spel, en voldoende verkeersruimte.

Damwijk geflankeerd door twee grote groene ruimten
De fijne plekken voor de buurt worden verbonden met de directe omgeving van de Slachthuiswijk. Aan de westkant naar Park Spoor Noord met verbindingen door de spoorweg, aan de oostzijde naar het Ringpark Lobroekdok.

 

 

 

Maximaal vergroenen
Het netwerk  van publieke ruimtes kent een verscheidenheid aan inrichtingen die ruimte bieden aan het verlangde programma. Het verbindende element zijn de bomen die overal aanwezig zijn en de wijk groen kleuren. Het raamwerk van bomen verschaft samenhang in de wijk en verbetert het verblijfsklimaat ten aanzien van hittestress, wind en geluid.
Wij kiezen voor het ontwikkelen van robuust en ecologisch groen, dat er jaarrond prachtig uitziet én ruimte biedt aan bijzondere en herkenbare soorten. Het streven is dat bewoners dagelijks ervaren dat er in hun omgeving stadsnatuur aanwezig is. De wijk wordt een leefgebied voor vogels, dagvlinders en bijen.

 

 

 


Het wijkgroen wordt zo veel mogelijk ‘aangesloten’ op omringende groengebieden. Een belangrijke verbinding is die met het Park Spoor Noord, een belangrijk brongebied voor soorten die de Slachthuissite als leefgebied gaan gebruiken.

We stellen voor bestaande en vitale bomen te behouden. Deze zijn van waarde omdat de site op dit moment weinig groen is. Bomen groeien langzaam. Door te kiezen voor behoud krijgen we groeijaren en een volwassen groenbeeld ‘cadeau’. De strategie is om soorten met een beperkte ecologische waarde op termijn te vervangen door bomen die beter bijdragen aan de klimaat- en natuurwaardes.

 

Overlappen van de deelruimten
De deelruimten krijgen elk een aparte sfeer. De sferen overlappen en lopen in elkaar over. De middelen om overlappen te realiseren zijn beplanting, programma en de inrichting van de publieke ruimte.